پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در شانگهای چین ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در شانگهای چین
صفحه اصلی > گالری تصاویر 

1395/04/28 - 9:3
بازدید رایزن بازرگانی ج.ا.ایران و معاون راه آهن ج.ا.ایران از نمایشگاه حمل و نقل شانگهای
حاتمی